Regler och Villkor

Stadgar:

 

1. Vem som helst kan söka medlemskap i föreningen. 

 

2. Medlem som får använda verkstadens utrustning är:

Den som genomgått introduktionskurs i föreningens regi eller kan uppvisa erforderliga kunskaper inom grafik.

 

3. Medlems rättighet:

Att ha tillgång till verkstaden.

Att delta i föreningens verksamhet.

 

4. Medlems skyldighet:

Att betala av föreningens fastställda avgifter.

Att följa gällande regler i verkstaden.

 

5. Årsmöte hålls före februari månads utgång. Kallelse och dagordning utsänds via mail 14 dagar före årsmöte. Vid årsmöte väljs: ordförande, sekreterare, kassör, ledamöter, revisorer, valberedning, samt fastställda medlemsavgifter och deltagaravgift.

 

6. Annat möte beslutas av styrelsen och medlemmar så kräver.

 

7. Stadgeändring sker genom beslur med 2/3 majoritet vid 2 möten varav ett är årsmöte.

 

8. Om föreningen anser att enskild medlem ej uppfyller sina skyldigheter enligt 4. kan  uteslutning ske via medlemsmöte med 2/3 majoritet. Utesluten medlem har förverkat sin medlemsavgift och deltageravgift samt rätten att inneha nyckle till verkstaden.