Stadgar

Stadgar

 1. Vem som helst kan söka medlemskap i föreningen.

 2. Medlem som får använda verkstadens utrustning är:
  Den som genomgått introduktionskurs i föreningens regi
  eller kan uppvisa erforderliga kunskaper inom grafik.

 3. Medlems rättighet:
  Att ha tillgång till verkstaden.
  Att delta i föreningens verksamhet.

 4. Medlems skyldighet:
  Att betala av föreningens fastställda avgifter
  Att följa gällande regler i verkstaden.

 5. Årsmöte hålls före februari månads utgång. Kallelse och dagordning utsänds via mail 14 dagar före årsmöte. Vid årsmöte väljs: ordförande, sekreterare, kassör, ledamöter, revisorer, valberedning, samt fastställda medlemsavgifter och deltagaravgift.

 6. Annat möte beslutas av styrelsen och medlemmar så kräver.

 7. Stadgarändring sker genom beslut med 2/3 majoritet vid 2 möten varav ett är årsmöte.

 8. Om föreningen anser att enskild medlem ej uppfyller sina skyldigheter enligt punkt 4 kan uteslutning ske via medlemsmöte med 2/3 majoritet.

Utesluten medlem har förverkat sin medlemsavgift och deltagaravgift samt rätten att inneha nyckel till verkstaden.

Kallelsen skickas ut till föreningens medlemmar 14 dagar innan årsmötet.