Stadgar

Stadgar:

 

1. Vem som helst kan söka medlemskap i föreningen.

2. Medlem som får använda verkstadens utrustning är:

Den som genomgått introduktionskurs i föreningens regi eller kan uppvisa erforderliga kunskaper inom grafik.

3. Medlems rättighet:

Att ha tillgång till verkstaden.

Att delta i föreningens verksamhet.

4. Medlems skyldighet:

Att betala av föreningens fastställda avgifter.

Att följa gällande regler i verkstaden.

5. Årsmöte hålls före februari månads utgång. Kallelse och dagordning utsänds via mail 14 dagar före årsmöte. Vid årsmöte väljs: ordförande, sekreterare, kassör, ledamöter, revisorer, valberedning, samt fastställda medlemsavgifter och deltagaravgift.

6. Annat möte beslutas av styrelsen och medlemmar så kräver.

7. Stadgeändring sker genom beslut med 2/3 majoritet vid 2 möten varav ett är årsmöte.

8. Om föreningen anser att enskild medlem ej uppfyller sina skyldigheter enligt punkt 4 kan uteslutning ske via medlemsmöte med 2/3 majoritet.

Utesluten medlem har förverkat sin medlemsavgift och deltagaravgift samt rätten att inneha nyckel till verkstaden.