Stadgar

Stadgar
Vem som helst kan söka medlemskap i föreningen.

Medlem som får använda verkstadens utrustning är:
Den som genomgått introduktionskurs i föreningens regi
eller kan uppvisa erforderliga kunskaper inom grafik.

Medlems rättighet:
Att ha tillgång till verkstaden.
Att delta i föreningens verksamhet.

Medlems skyldighet:
Att betala av föreningens fastställda avgifter
Att följa gällande regler i verkstaden.

Årsmöte hålls före februari månads utgång. Kallelse och dagordning utsänds via mail 14 dagar före årsmöte. Vid årsmöte väljs: ordförande, sekreterare, kassör, ledamöter, revisorer, valberedning, samt fastställda medlemsavgifter och deltagaravgift.

Annat möte beslutas av styrelsen och medlemmar så kräver.

Stadgarändring sker genom beslut med 2/3 majoritet vid 2 möten varav ett är årsmöte.

Om föreningen anser att enskild medlem ej uppfyller sina skyldigheter enligt punkt 4 kan uteslutning ske via medlemsmöte med 2/3 majoritet.
Utesluten medlem har förverkat sin medlemsavgift och deltagaravgift samt rätten att inneha nyckel till verkstaden.

Kallelsen skickas ut till föreningens medlemmar 14 dagar innan årsmötet.